- Управление на качеството при закупуване, входящ контрол, оценка на доставчиците
- Управление на качеството при производство, изходящ контрол, анализ и подобрение
- Управление на средствата за измерване и мониторинг
- Управление на рекламации, анализ на разходите по качеството
- Управление на несъответствия, коригиращи действия, контрол на разходите по качество
- Управление на документи, електронни архиви
- Управление на одити на системи за управление, процеси и продукти
- Мониторинг на критични контролни точки по изискванията на HACCP, ISO 22000 и GMP
- Разработване на допълнителни, специфични за клиента модули за управление
- След сертификационно обслужване, поддържане и усъвършенстване на вече внедрени
системи
- Подготовка за контролен и ре-сертификационен одит.
- Консултации при разработване, внедряване и реинженеринг на системи за управление на
базата на международните стандарти от серията ISO
- Системи за управление на качеството в съответствие с
ISO 9001:2008
- Системи за управление на околната среда в съответствие с ISO 14001:2004
- Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд в съответствие с
OHSAS 18001:2007
- Системи за управление на безопасността на храните с съответствие с ISO 22000:2005 и
HACCP
- Системи за управление на информационната сигурност в съответствие с ISO 27001:2005
- Интегрирани системи за управление разработени в съответствие с два или повече стандарта.
- Консултантски услуги в сферата на разработването и управлението на проекти по програми за
финансиране на ЕС и други  донори.
- Всеки проект за изграждане и внедряване на дадена система за управление се планира и
реализира индивидуално за всеки клиент в зависимост от спецификата и особеностите на
организацията
ATLAS  CONSULT
ATLAS CONSULT - www.consult.atlasholding.eu - ATLAS CONSULT - www.atlasconsult.dir.bg -Copyright © 2008 ATLAS HOLDING. All Rights Reserved